Sa Kabila ng Boto sa Ohio, Ang Kasaysayan Ay Nagpapakita ng Problema Sa Estratehiya Na Estado-Por-Estado Sa Aborsyon

ohio abortion supporters

Noong Martes, bumoto ang mga botante ng Ohio na idagdag ang wika sa kanilang estado konstitusyon na nagpoprotekta sa karapatan na “gumawa at isagawa ang sariling mga desisyon sa reproduksiyon.” Pinapayagan ng pag-amyenda ang pagbabawal sa abortion pagkatapos ng “fetal viability,” ngunit may eksepsiyon para sa mga kaso kung saan ang isang abortion ay “kinakailangan upang protektahan ang buhay o kalusugan ng buntis na pasyente.”

Ang malaking boto, ng 56.62% pabor at 43.38% laban, ipinapakita ang malaking suporta para sa karapatan sa abortion at nagpapakita na ito ay umaabot pa sa mga estado na dominado ng mga Republikano. Ang GOP ng Ohio ay nanalo sa walo sa huling siyam na halalan ng gobernador, at ang partido ay may nagkakaisang kontrol ng estado mula 2011. Ginamit nila ang kapangyarihan na ito upang i-stack ang deck laban sa referendum; noong Agosto, sila ay pwersahang bumoto kung pagtaasan ang threshold para sa pagpasa ng isang constitutional amendment mula sa simpleng mayoridad sa 60%. Kahit pagkatapos tanggihan ng mga botante ang ganitong sukatan, nagpatuloy ang mga Republikano na kumalat ng maling impormasyon tungkol sa inisyatiba sa abortion at maging paraphrase ang wika ng pag-amyenda sa paraang maaaring mapanlinlang sa mga balota na natanggap ng mga botante.

Sa pamamagitan ng boto na ito, naging ikapat na estado ang Ohio mula 2022 na nagpasa ng isang konstitusyonal na sukatan upang maprotektahan ang karapatan sa abortion, at ang ikapitong estado na gumamit ng proseso ng referendum upang maprotektahan ang mga karapatang ito sa isang paraan. Ang mga resulta ay pinakahuling ebidensya na paglalampas sa mga lehislatura ng estado na nakatutol sa karapatan sa abortion sa pamamagitan ng direktang-sa-taong mga reperendum ay isang mananalo na estratehiya para sa pagpapanatili o pagpapalawak ng kalayaan sa reproduksiyon. Ngunit sila ay nagpapakita rin na ang mga labanang estado-sa-estado ay napakapagod, mahal at marahil hindi mapanatili. Ang kasaysayan ng mga laban na ito mula 1960s ay nagpapakita ng duality na ito: ang mga kampanya sa estado-sa-estado ay maaaring inspirasyunal at matagumpay, ngunit sila ay isang walang hanggang laro ng whack-a-mole para sa mga tagasuporta ng karapatan sa reproduksiyon—na maaaring hindi manalo sa huli.

Noong huling bahagi ng 1960s at patungong 1970, nakagawa ng malaking pag-unlad ang mga aktibista sa karapatan sa reproduksiyon sa antas ng estado. Sila ay nagamit ng pagbabago ng opinyong publiko mula sa mayoryang pagtutol sa legal na access sa abortion papunta sa mayoryang suporta.

Mabagal na nagbabago ang mga lehislatura ng polisiya ayon sa pagbabagong ito ng opinyon. Kaya ginamit ng mga feminist at kanilang mga kampon bawat estratehiya at mapagkukunan na magagamit sa kanila, mula sa malaking pag-oorganisa at demonstrasyon, sa paglobi sa lehislatura at pagpresyon sa mga opisyal na inihalal sa kanilang mga distrito, hanggang sa pag-encourage sa mga lider sa medisina, kalusugan publiko, at batas na baguhin ang mga polisiya ng kanilang mga katawan ng propesyonal upang tumugma sa kaligtasan ng legal na abortion at mga panganib sa buntis kapag ang proseso ay kriminalisado. Sila nanalo ng mga reporma na nagpapalawak ng access sa abortion sa 13 estado at nagging karamihan accessible ito sa karagdagang apat na estado.

Ang estado ng New York ang lokasyon ng pinakamalaking at pinakamataas na profileng panalo. Noong Hulyo 1970, nagsimula ang estado na ipatupad ang isang transformatibong batas sa abortion, na nagbibigay sa mga taga-New York at sinumang makakarating sa New York ng access sa ligtas, legal, at medyo mura na pag-aalaga sa abortion hanggang sa ika-24 linggo ng pagbubuntis. Nagsasalamin ang panalo sa lumalaking kapangyarihan ng isang koalisyon na nag-join ang mga aktibista para sa karapatan ng kababaihan kasama ang “Reform” na mga Demokratang tulad ni Black Assemblyman Percy Sutton mula Harlem, at Austrian Jewish refugee Assemblyman Franz Leichter, na nagtrabaho kasama upang i-pull ang Partidong Demokratiko papunta sa pro-civil rights na kaliwa.

Ngunit lumala ang laban para sa kilusan pagkatapos ng panalo sa New York. Bagaman patuloy ang pagbabago ng opinyon publiko papunta sa mas liberal na mga batas sa abortion, counter-mobilized nang agresibo ang mga konserbatibong lobbyista para sa Simbahang Katoliko at iba pang mga kaaway sa abortion upang harangan ang pag-unlad. Huminto ang momentum papunta sa pagbabago ng mga polisiya ng estado, at ang demokratikong proseso na tila gumagana nang mabuti ay tumigil sa pagtatrabaho. Bukod sa panalo sa New York, 1970 ay nakita rin ang Alaska at Hawaii na nagluwag sa kanilang mga batas sa abortion sa pamamagitan ng aksyon sa lehislatura, at nanalo ang mga aktibista sa Washington state sa isang mahirap na kampanyang reperendum. Ngunit walang iba pang estado ang gumalaw papunta sa susunod na tatlong taon.

Sa krusyal na mga laban na ito, natuto ang mga konserbatibong Republikano kung paano gamitin ang kanilang impluwensiya upang pigilan ang makinarya ng pamahalaan. Lima sa mga hindi sumusunod na senador, na tumanggi sa pag-apruba ng badyet ng estado, nakuha ang liberal na administrasyon ni Gobernador Nelson Rockefeller upang alisin ang mga proseso sa abortion mula sa health insurance coverage ng mga taong may mababang kita sa pamamagitan ng Medicaid. Winaksi ng mga hukuman ang pagputol na ito sa simula, ngunit sa huli ay naging modelo para sa pambansyang Hyde Amendment, na halos limang dekada nagbabawal sa paglalagak ng anumang perang Medicaid sa mga proseso sa abortion.

Noong 1972, halos manalo ang mga tagasuporta ng anti-abortion sa New York—sa kabila ng opinyong publikong matibay na laban sa kanila. Ang pag-veto lamang ni Gob. Rockefeller ang nagligtas sa batas sa reporma sa abortion ng 1970 mula sa buong pag-alis.

Ang mga pangyayaring ito ay pwersahang nagpasya sa mga tagasuporta na hindi mapanatili ang estratehiyang estado-sa-estado. Kinailangan nilang lumipat sa pagbabago ng batas sa bansa—na dati ay itinuturing na isang hindi makatotohanang posisyon sa loob ng kilusang feminist. Nagtrabaho sila kasama ng mga aktibista sa Women’s National Abortion Action Coalition, Kinatawan Bella Abzug (D-N.Y.) na nag-introduce ng pambansang batas upang maprotektahan ang karapatan sa abortion.

Sa parehong panahon, ang mga feminist na litigator ay nagtatrabaho sa mababang hukuman ng federal, sa wakas ay naniniwala na maaaring manalo sila sa Kataas-taasang Hukuman ng Estados Unidos. Tahimik, ilang mga hukom sa Korte ay tila dumating sa parehong konklusyon: Si Hukom Harry Blackmun ay nakatago sa kanyang mga file ang isang artikulo mula sa New York Times na nagsasabi tungkol sa pinakahuling mga survey na nagpapakita ng mayoryang suporta para sa karapatan sa abortion, kasama ang mga laykatoliko, at isang artikulo mula sa journal Science News na nagsasabi na ang pagkakabulabog, pabalik-balik na mga laban sa abortion sa estado ng New York ay nagpapatunay na “ang isang definitibong desisyon mula sa Kataas-taasang Hukuman ay kinakailangan.”

Noong 1973, ang pagbabago ng estratehiya na ito ay humantong sa opinyon ni Blackmun sa Roe v. Wade, na nagpapasya na pinoprotektahan ng Konstitusyon ang karapatan sa isang abortion hanggang sa ikalawang trimester.

Ang pag-oobertura ng Korte sa Roe noong 2022 ay muling pinasimulan ang estratehiyang estado-sa-estado upang maprotektahan ang karapatan sa abortion. Ang mga kampanyang ito ay nananatiling napakapagod at mahal, bagaman sila ay patunay na matagumpay. Ang Ohioans for Reproductive Rights, ang payak na organisasyon na nagtataguyod ng