Ano ang Korte Kagalang-galang ay Patuloy na Mali ang Pag-unawa sa Kahulugan ng isang ‘Mabuti Regulated Milisya’

Sa Nobyembre 7, pag-uusapan ng Kataas-taasang Hukuman kung may karapatan ang isang drug dealer sa Texas na may kasaysayan ng armadong karahasan na mag-ari ng baril sa ilalim ng Ikalawang Pag-amyenda. Ang United States v. Rahimi ay ang pinakabagong isa sa serye ng mga kaso na nagbago sa legalidad ng pag-aari ng baril sa Amerika. Nagsimula sa District of Columbia v. Heller noong 2008, ininterpretahan ng Hukuman ang pariralang matagal nang nauunawaan bilang pagprotekta sa estado militias bilang pagbibigay ng personal na karapatan na mag-ari ng baril. Ayon kay Justice Paul Stevens sa isang mapait na pagtutol, ito ay “isang dramatikong pagbabago sa batas.”

Ngunit ang Heller ay lamang ang simula. Sinunod ng Hukuman ang mga regulasyon sa baril sa Chicago at New York, tinanggihan ang kalusugan publiko bilang sekundaryo at sa huli ay walang kaugnayan sa hindi maaaring hawakang konstitusyonal na karapatan. Habang hinihintay natin ang isa pang kaso na nakabatay dito ngayon, oras na upang tanungin: Ipinapatupad ba ng Hukuman ang mga kalayaan ng Amerikano o pinaghihiwalay?

Ang kasalukuyang interpretasyon ng Hukuman sa Ikalawang Pag-amyenda ay hindi tugma sa republikanong pilosopiya na nagpundar sa Konstitusyon at nag-ani ng pag-iisip ng mga Tagapagtatag. Ang ganitong karapatan ay maaaring payagang ang isang indibidwal ang karapatan sa diktadurya sa kanyang mga kababayan—kapareho ng absolutong karapatan ng isang monarkiya sa kanyang mga tao, at kaya nga ito ang talagang pinaghahawakan ng mga Tagapagtatag.

Nang talakayin ng mga estado ang Konstitusyon noong 1787, nagprodukto sila ng isang bagyo ng katalinuhan na sumasaklaw sa bawat icon at pag-aalala ng isipang republikano. Hindi kasama sa kanila ang posibilidad na mawawalay ang mga indibidwal sa kanilang karapatan sa baril.

Ang impulso para sa Ikalawang Pag-amyenda ay ang takot na ang mga estado militias ay magiging redundant sa ilalim ng makapangyarihang pambansang pamahalaan—isang pamahalaan na may awtoridad sa pagtatayo ng propesyonal na hukbo at sa pag-armado sa mga estado militias. Sa ilalim ng pagkakataong ito, iniisip nila, ang mga militias ay maaaring masama sa isa, Europeo-estilong “nakatayong hukbo,” o maiiwan upang masira habang propesyonal na sundalo ay rerekrutahin upang gawin ang gawain ng seguridad ng bansa.

Iyon ang taliwas na iniisip ng mga Tagapagtatag—ang paglitaw ng isang permanente o “nakatayong” hukbo — at nakita nila ang pagbibigay ng kontrol sa lokal na militias bilang isang fatal na hakbang sa direksyong iyon. Walang makatiyak kung paano lalaro ang mga kapangyarihang ito, ngunit ang Ikalawang Pag-amyenda ay ang pangako ni James Madison na hindi kailanman maaaring disarmado ng Kongreso ang mga estado militias. Ang pagkakasulat ay prosaiko at walang bilis, para bang lahat alam ang nakataya: “Isang mabuti nababantayan na Militia, na kailangan para sa seguridad ng isang malayang Estado, ang karapatan ng mga tao na magdala at magdala ng armas, hindi dapat labagin.” Ito ay militar na wika na ginamit para sa militar na layunin.

Hindi lamang sinabi ng mga Tagapagtatag na walang binanggit tungkol sa pag-armado ng indibidwal: hindi nila magagawa ito nang hindi pagtataksil sa kanilang pulitikal na paniniwala. Takot nila ang diktadurya ng indibidwal kasing lala ng diktadurya ng mga hari, at ang kanilang paniniwala sa mabuti nababantayang militia ay ang kanilang sagot sa parehong panganib. Walang kabuluhan na may kapangyarihan upang itaas ang mga hukbo at barko, babala ng ilang manunulat, kung lalaglag kayo sa kaguluhan at anarkiya sa loob.

Ang pagpapanatili ng kapayapaan ay ang unang tungkulin ng pamahalaan, at ang mabuti nababantayang militia ang itinalagang paraan—hindi maliit na bagay, sa isang panahon bago ang propesyonal na pulisya. Ang gawain ng mga militias, ayon sa isa sa pinakamalalim na tagapagtaguyod ng Ikalawang Pag-amyenda, “upang magkaloob ng proteksyon at pagtatanggol ng mamamayan laban sa kamay ng pribadong karahasan, at ang mga pagkakamali ginawa o tinangka ng mga indibidwal sa isa’t isa.” Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag sila ay sumang-ayon na i-trim ang kanilang mga layag, magtago ng kanilang mga espada, at “magbitiw” ng kanilang natural na kahihinatnan para sa paghihiganti sa malinis na “umpirahe” ng komunidad. Lamang iyon ang magbibigay ng isang santuwaryo mula sa mga madilim na mood at “biglaang mga pag-iisip” ng iyong mga kapitbahay.

Ang lihim, paliwanag ni Locke, ay kolaborasyon at pagpayag. Ang mga lakas na malaya at malaya sa “estado ng kalikasan” ngayon ay nagsisilbi sa kapakanan ng lahat. At ang sasakyan para doon ay ang militias. Ito ay nagdadala ng lakas na ginagamit ng isang tao dati ayon sa kanyang sarili “upang tulungan ang ehekutibong kapangyarihan ng lipunan, ayon sa batas nito ay hinihingi.” Bawat maaaring lalaking tao ay sumali sa militias bilang bahagi ng kontratang panlipunan—ang mga tao ay nakakatamasa ng mga benepisyo ng pamumuhay sa isang komunidad, at nagbabayad sa pamamagitan ng serbisyo sa militias.

Ang karapatan na magdala at magdala ng armas, sa gayon, ay ang kabaligtaran ng kasalukuyang konsepto ng indibidwal na karapatan. Ang karapatan na inilagay sa Ikalawang Pag-amyenda ay ang karapatan ng mga estado na magkaloob ng proteksyon laban sa karahasan sa loob at labas para sa lahat ng miyembro ng komunidad. Walang kinalaman ito sa indibidwal na karapatan sa baril — maliban upang protektahan ang mga tao mula sa mga taong maghahangad ng gayong mga karapatan.

Pero pati doon, kung saan ang pag-aalipin ay lumilikha ng sariling uri ng batas ng karaniwan, mayroong anumang hamon sa kolektibo at militar na interpretasyon ng karapatan na magdala at magdala ng armas.

Ngunit pati doon, kung saan ang mga baril ay mas maraming matatagpuan kaysa sa Hilagang, ang pagdala ng mga sandata ay nababantayan at madalas na ipinagbabawal ng batas. Maliban sa isang kilalang kaso noong 1846 sa Georgia, lubos na ipinatupad ng mga hukuman ang mga batas na ito, tumutukoy sa parehong titik at diwa ng Konstitusyon.

Ang mga republika, payo ng isang bantog na hatol sa Arkansas noong 1842, ay hindi bumoboto para sa “anarkiya.” Upang sugurin na sa pagbibigay ng isang mabuti nababantayan militia, iniisip ng mga Tagapagtatag ang kanilang mga inapo na magtatago sa ilalim ng paghahari ng hindi nababantayang baril, ay upang magnegosyo ng kahibangan. Upang alisin sa lehislatura ang kapangyarihan upang kontrolin ang mga baril, inilatag ng hukom, ay papatayin ang layunin at pag-asam ng pamahalaan: “kapayapaan at pagkakaisa sa loob.” Ito ay kokondenahin ang lahat sa mga panganib na gumawa ng pamahalaan na kailangan sa unang lugar. Walang kahulugan na ang mga arkitekto ng Konstitusyon ay mag-aawtorisa ng “isang prinsipyo buntis ng gayong mga panganib.”

Sinabi rin ng Kataas-taasang Hukuman ng Georgia ang parehong tono ng pagdududa sa isang opinyon noong 1874. Upang isama ang indibidwal na karapatan sa nakamamatay na sandata sa Konstitusyon, ayon sa hukom, ang mga Tagapagtatag ay dapat maniwala na “ang buong kanilang scheme ng batas at kaayusan, at pamahalaan at proteksyon, ay isang pagkabigo.” Dahil doon ay ang direksyon na kukuha ng mga mamamayan na may baril—ang “mga imbensyon ng modernong kawalang-hiyaan” sa panahon na iyon.

Mas malinaw na ipinaliwanag ito sa Texas, kung saan ang pagdadala ng baril ng mga beteranong Confederate ay nagpalaya ng isang alon ng teror sa dekada pagkatapos ng Digmaang Sibil. Ang mundo ay nakakita ng sobrang dugo na nagbuhos sa “pangalan ng natural o personal na kalayaan,” ayon sa Kataas-taasang Hukuman ng estado noong 1872. Ang malayang kalayaang ito, paliwanag ng hukom, ay “palitan” sa ilalim ng Konstitusyon ng “isang malayang pamahalaan na may kapangyarihang magpatupad ng batas at kaayusan.”